Your Powerpoints - The best powerpoints community

Holy Dormition Pochayiv Lavra


Offline rita

  • *****
  • 4046
    • View Profile
Holy Dormition Pochayiv Lavra
« on: January 31, 2018, 11:42:57 pm »
Holy Dormition Pochayiv Lavra is a monastery in Pochayiv, Ternopi Oblast, Ukraine.

Regards, Rita